Αρχική/Ανακοινώσεις
16 02, 2021

Υπηρεσία εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή

2021-03-29T07:59:47+02:00

Σύμφωνα με τον κανονισμό (EE) αριθ. 2014/910 (eIDAS), από 1 Φεβρουαρίου 2021 δεν επιτρέπεται η έκδοση ή ανανέωση ψηφιακών πιστοποιητικών τύπου Α στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. Ως εκ τούτου έχει τεθεί σε λειτουργία στο Πανεπιστήμιο μας, υπηρεσία για την απόκτηση εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής (HARICA). Στον παρακάτω σύνδεσμο όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΔΠΘ (Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΙΔΙΠ, ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ) καθώς και οι όλοι οι εξωπανεπιστημιακοί συμβαλλόμενοι με τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ (ΙΔΟΧ, τρίτοι & υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σύμβαση έργου) μπορούν να βρουν οδηγίες για απόκτηση εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής (HARICA): https://itc.duth.gr/digital-signature Όσοι δεν επιθυμούν να εκδώσουν εξ’ [...]

Υπηρεσία εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή2021-03-29T07:59:47+02:00
21 01, 2021

Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

2021-03-29T08:00:32+02:00

Με την αριθμ. 33/16/4-7-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. εγκρίθηκαν τα κείμενα και οι ενέργειες δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. που αφορούν στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει πλέον ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Για Την Προστασία Των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία των φοιτητών, των εργαζομένων, των συνεργατών και όλων των ενδιαφερομένων μερών. ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  Δέσμευση του Πανεπιστημίου για τον ΓΚΠΔ Ενημέρωση για τον Κανονισμό  Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων Φόρμα Υποβολής Αιτήματος από το Υποκείμενο των Δεδομένων Νόμος 4624/2019 για τα Προσωπικά Δεδομένα Συστάσεις αναφορικά με την τηλεκπαίδευση Εισήγηση αναφορικά [...]

Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)2021-03-29T08:00:32+02:00
18 12, 2020

Προϋποθέσεις για διαδικτυακή ορκωμοσία Τμήματος

2021-03-29T08:00:54+02:00

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή ορκωμοσία θα πρέπει από το τμήμα σας να εξασφαλιστούν, ολοκληρωθούν ή να οριστούν τα παρακάτω: Ορισμός διαχειριστή Zoom για το τελετουργικό της ορκωμοσίας (θα πρέπει να διαθέτει ακαδημαϊκό λογαριασμό και υπολογιστή [Dual-core >=2Ghz / RAM 4GB τουλάχιστον] με κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο). Ορισμός υπαλλήλου γραμματείας που θα διεκπεραιώσει στο νέο φοιτητολόγιο (universis) τη διαδικασία της ολοκλήρωσης των αιτήσεων ορκωμοσίας. Έκδοση ψηφιακής υπογραφής στο άτομο/α που θα υπογράψουν τις εκτυπώσεις των πτυχιούχων (εφόσον δεν διαθέτουν ήδη) και εγκατάσταση του σχετικού plugin στον προσωπικό τους υπολογιστή. Ανακήρυξη φοιτητών στην τρέχουσα εφαρμογή του φοιτητολογίου. Αποστολή [...]

Προϋποθέσεις για διαδικτυακή ορκωμοσία Τμήματος2021-03-29T08:00:54+02:00
17 11, 2020

Εξ’ αποστάσεως εργασία του ανθρώπινου δυναμικού των διοικητικών υπηρεσιών

2021-03-29T08:01:28+02:00

Εξ’ αποστάσεως εργασία του ανθρώπινου δυναμικού των διοικητικών υπηρεσιών Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης, έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση των απαραιτήτων υποδομών, για να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη εξ αποστάσεως εργασία του ανθρώπινου δυναμικού των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου μας. Μέσω των ανωτέρω υποδομών είναι δυνατή η ασφαλής απομακρυσμένη εργασία των υπαλλήλων που έχουν πρόσβαση στα δίκτυα τομέα staff.duth.gr και secr.duth.gr. Μέσω της υπηρεσίας απομακρυσμένων εφαρμογών (remoteapp) έχει εξασφαλιστεί η πρόσβαση στα κοινόχρηστα αποθηκευτικά μέσα, στα πληροφοριακά συστήματα των υπηρεσιών ( πχ γραμματειών, βιβλιοθηκών, οικονομικών υπηρεσιών) αλλά και στις δικτυακές υπηρεσίες τους Πανεπιστημίου μας όπως το πρωτόκολλο. Επίσης, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, [...]

Εξ’ αποστάσεως εργασία του ανθρώπινου δυναμικού των διοικητικών υπηρεσιών2021-03-29T08:01:28+02:00
23 10, 2020

Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω της σελίδας WebMail

2021-03-29T08:02:00+02:00

Σε συνέχεια της αναβάθμισης του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και καθώς παρατηρήθηκαν προβλήματα σύνδεσης, αποστολής και λήψης μηνυμάτων στην καινούρια ιστοσελίδα, παραθέτουμε αναλυτικές οδηγίες αντιμετώπισης ενδεχόμενων προβλημάτων: Για την πρόσβαση στο Webmail, εάν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση «ermis.duth.gr» δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε πρόβλημα. Εάν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση «webmail.duth.gr» πιθανόν να διαπιστώσετε περίεργη εμφάνιση της ιστοσελίδας ή και αδυναμία πρόσβασης. Αυτό οφείλεται στα προσωρινά αρχεία (ιστορικό και cache) που έχει αποθηκεύσει ο φυλλομετρητής σας (Browser) στον Η/Υ σας.Το πρόβλημα μπορείτε να το επιλύσετε καθαρίζοντας το ιστορικό και την cache, σε ότι αφορά στη διεύθυνση «webmail.duth.gr». Ακολουθούν οδηγίες αντιμετώπισης του προβλήματος για τους τρεις [...]

Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω της σελίδας WebMail2021-03-29T08:02:00+02:00
26 06, 2020

Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας

2021-03-29T08:02:28+02:00

ΣΤΟΧΟΣ Το Γραφείο έχει ως στόχο την προώθηση της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής μέσω δράσεων που στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου στο Δ.Π.Θ., υποστηρίζοντας τους διδάσκοντες να ανταλλάξουν και να δημιουργήσουν καλές πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας, να καταγράψουν τις ανάγκες τους, να αναστοχαστούν, να αναπτύξουν σύγχρονες και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δράσεις, με την αξιοποίηση και των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία των πανεπιστημιακών μαθημάτων, προκειμένου να δημιουργήσουν περιβάλλοντα μάθησης που διευκολύνουν και στηρίζουν την μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Οι δραστηριότητες του Γραφείου  εστιάζονται στους παρακάτω άξονες: Υποστήριξη των διδασκόντων και ενημέρωσή [...]

Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας2021-03-29T08:02:28+02:00
5 06, 2020

Ανακοίνωση προς τους διδάσκοντες και τους εξεταζόμενους φοιτητές του Δ.Π.Θ. αναφορικά με την διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων.

2021-03-29T08:03:01+02:00

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αποδεχόμενο ως προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των φοιτητριών/φοιτητών και του προσωπικού του και πλήρως συμμορφούμενο με τις διατάξεις που προβλέπουν την έννομη υποχρέωσή του για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως αξιολόγηση και όλες τις σχετικές ρυθμίσεις (ΥΑ αριθμ. 59181/Ζ1), με την υποχρέωσή του για εκπλήρωση καθήκοντος που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή την εκπλήρωση του σκοπού του Δ.Π.Θ. που συνίσταται στην παροχή εκπαίδευσης βάσει της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος, με την ανάγκη προσαρμογής στις εξαιρετικές περιστάσεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα [...]

Ανακοίνωση προς τους διδάσκοντες και τους εξεταζόμενους φοιτητές του Δ.Π.Θ. αναφορικά με την διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων.2021-03-29T08:03:01+02:00
4 04, 2020

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Δ.Π.Θ. λόγω COVID-19

2021-03-29T08:05:07+02:00

Η πανδημία του κορονοϊού COVID-19 αποτελεί μία πρωτόγνωρη δοκιμασία για την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  (φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό) χρειάστηκε να αναπροσαρμόσουν την εκπαιδευτική καθημερινότητά τους έχοντας δύο κυρίαρχους στόχους: Την ανάσχεση της διασποράς του ιού, εντός των εγκαταστάσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις 7 Πανεπιστημιουπόλεις  και Τη διασφάλιση της συνέχισης της ομαλής λειτουργίας των 20 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο αντικείμενο ενός Ανώτατου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται στη σύγχρονη αλλά και στην ασύγχρονη, εξ αποστάσεως εκπαιδευτική τεχνολογία (e-class και skype for business) μέσω της οποίας πραγματοποιείται [...]

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Δ.Π.Θ. λόγω COVID-192021-03-29T08:05:07+02:00
18 09, 2019

Δημιουργία Μητρώου Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Δ.Π.Θ.

2021-03-29T08:05:43+02:00

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προτίθενται να δημιουργήσουν μητρώο φοιτητών από το οποίο θα καλεί, ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων του, φοιτητές για πρακτική άσκηση (internship) στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν εμπειρία εργαζόμενοι σε σύγχρονο περιβάλλον που ασχολείται με τεχνολογίες αιχμής και καθοδηγούμενοι από έμπειρο προσωπικό. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φοιτούν στο δεύτερο ή μεγαλύτερο έτος και να έχουν γνώσεις που να αφορούν σε ένα ή περισσότερα από τα πεδία που αναφέρονται στην αίτηση. Η διαδικασία επιλογής έχει ως κριτήρια το επίπεδο της γνώσης των αντικειμένων, [...]

Δημιουργία Μητρώου Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Δ.Π.Θ.2021-03-29T08:05:43+02:00
Go to Top