Αφορά: Διδάσκοντες|Προσωπικό

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποιεί το έργο «Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk)». Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ) για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, πλην των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005. Στο έργο προβλέπεται η διάθεση 150.000 εγκεκριμένων πιστοποιητικών απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής τριετούς διάρκειας σε δημοσίους υπαλλήλους. Το ΚΣΗΔΕ αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στις αρχές του 2021. Η διάθεση, όμως, των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής (ψηφιακών πιστοποιητικών) έχει ήδη ξεκινήσει για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Η διαδικασία για τον ορισμό των δικαιούχων υπαλλήλων / λειτουργών και την επακόλουθη έκδοση των πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής υλοποιείται με χρήση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής, της ΚΣΗΔΕ-ΕΔ (Κεντρικό ΣΗΔΕ – Εφαρμογή Διαχείρισης). Οι αναλυτικές οδηγίες για τον ορισμό των εμπλεκόμενων στελεχών καθώς και τα βήματα της διαδικασίας παρατίθενται στην συνημμένη Εγκύκλιο.

  • Κατεβάστε εδώ την εγκύκλιο