Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Δ.Π.Θ. έχουν το δικαίωμα έκδοσης εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής και ψηφιακών πιστοποιητικών τύπου Α και τύπου Β.

Εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή.

Με την εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα νέο πιστοποιητικό εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, κάνοντας ηλεκτρονική αίτηση χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία σας και θα σας επιτρέπει να υπογράφετε έγγραφα από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή / smartphone / tablet)  ή λειτουργικό σύστημα, χωρίς την ανάγκη χρήσης φυσικού μέσου αποθήκευσης του πιστοποιητικού, αλλά μέσω μιας ιστοσελίδας.

 1. Να είστε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΔΠΘ (Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΙΔΙΠ, ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ) ή εξωπανεπιστημιακός συμβαλλόμενος με τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ (ΙΔΟΧ, τρίτοι & υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σύμβαση έργου) και να έχετε ενεργό Ιδρυματικό λογαριασμό.
 2. Τα παραπάνω μέλη  να μην έχουν ήδη εκδώσει ψηφιακή υπογραφή ή να έχουν αλλά λήγει σε διάστημα μικρότερο του ενός μηνός.
 1. Κάνετε αίτηση για έκδοση εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής.
 2. Αφού εγκριθεί η αίτηση σας (θα ειδοποιηθείτε με email), συνδεθείτε στην ιστοσελίδα https://cm.harica.gr/ με τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό για να κάνετε τις απαιτούμενες ενέργειες και να ρυθμίσετε το Two Factor Authentication (2FA).

Μεταβείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο για οδηγίες αίτησης και χρήσης της εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής.

Ψηφιακό πιστοποιητικό τύπου Α (Class A).

Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται μόνο σε ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής (ΕΔΔΥ) που είναι κρυπτογραφική συσκευή με συγκεκριμένες προδιαγραφές και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλει το ΠΔ 25/ΦΕΚ 44/25-02-2014 σχετικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα πιστοποιητικά αυτής τη κατηγορίας δεν μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (EE) αριθ. 2014/910 (eIDAS), από 1 Φεβρουαρίου 2021 δεν επιτρέπεται η έκδοση ή ανανέωση ψηφιακών πιστοποιητικών τύπου Α στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να αποθηκευτεί σε μία από τις παρακάτω εγκεκριμένες (σύμφωνα με τον κανονισμό (EE) αριθ. 2014/910 (eIDAS)) συσκευές:

 1. Safenet 5110cc 940
 2. SafeNet IDPrime 940 smartcard σε token IDBridge K30

Θα πρέπει να κάνετε αίτηση για έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού τύπου Α μόνο αν έχετε στην κατοχή σας μια από τις παραπάνω εγκεκριμένες συσκευές.

 1. Να είστε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΔΠΘ (Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΙΔΙΠ, ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ) ή εξωπανεπιστημιακός συμβαλλόμενος με τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ (ΙΔΟΧ, τρίτοι & υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σύμβαση έργου).
 2. Να διαθέτετε μια από τις εγκεκριμένες συσκευές Safenet 5110cc 940, SafeNet IDPrime 940 smartcard σε token IDBridge K30).
 3. Ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις των κειμένων πολιτικής και διαδικασιών της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού

Για να αποκτήσετε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό τύπου Α (Class A) θα πρέπει:

 1. να προμηθευτείτε εγκεκριμένη συσκευή.
 2. να επισκεφθείτε τα γραφεία της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού Class A. Θα πρέπει απαραιτήτως να έχετε και επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητά σας όπως είναι η αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο.

Αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για ρύθμιση του υπολογιστή σας.

Ψηφιακό πιστοποιητικό τύπου B (Class B).

Τα πιστοποιητικά αυτά αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε μέσο όπως τοπικά στον υπολογιστή ή σε usb stick, μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο και χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες όπως η ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων (email). Τα πιστοποιητικά αυτής τη κατηγορίας δεν προτείνονται για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων καθώς δεν θεωρούνται έγκυρα πιστοποιητικά για αυτή την χρήση.

 1. Δικαιούχοι είναι όλοι οι κάτοχοι Ιδρυματικού Λογαριασμού του ΔΠΘ
 2. Ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις των κειμένων πολιτικής και διαδικασιών της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού

Για να αποκτήσετε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό τύπου Β (Class B)θα πρέπει να αιτηθείτε την έκδοση του από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ενημερωμένο πλοηγό (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari). Θα σας ζητηθεί η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Δείτε τις οδηγίες για την έκδοση και χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού τύπου Β.

Οδηγίες

ca.duth.gr
cm.harica.gr