Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων της αρμοδιότητας της.

 • Νικόλαος Κασαπίδης
  Υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη
 • itc@duth.gr

Τμήμα Μηχανογράφησης

Είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για τη μηχανογραφική υποστήριξη των διοικητικής φύσης εργασιών του Ιδρύματος (Διοικητικών, Οικονομικών, Φοιτητικών Γραμματειών και άλλων. Έχει την φροντίδα για τη συνεχή βελτίωση της μηχανογραφικής υποστήριξης και την κάλυψη των λοιπών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Προπαρασκευάζει τα απαιτούμενα στοιχεία, εκτελεί και συντηρεί τις τρέχουσες μηχανογραφικές εφαρμογές. Εκπονεί προτάσεις για νέο μηχανογραφικό εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό). Μελετά, σχεδιάζει και υλοποιεί νέες εφαρμογές. Παραλαμβάνει προϊόντα και σχετικές τεκμηριώσεις εφαρμογών που αναπτύσσονται εκτός Πανεπιστημίου.

 • Νικόλαος Ζώτος
  Υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
 • Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη
 • itc@duth.gr
 • Άννα Παπαδοπούλου
  Μόνιμη Υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
 • Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη
 • itc@duth.gr

Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Υπολογιστικών Συστημάτων

Είναι αρμόδιο για την τεχνική κάλυψη και υποστήριξη των Υπολογιστικών Συστημάτων των Διοικητικών Υπηρεσιών, Είναι υπεύθυνο για την εν γένει καλή λειτουργία των Υπολογιστικών Συστημάτων, τη βασική συντήρηση μηχανημάτων (υποστήριξη σε πρώτο επίπέδο), την ικανοποιητική λειτουργία των Η/Υ από άποψη λογισμικού και υλικού, με συνεχή έλεγχο απόδοσης, την παρακολούθηση, βελτίωση και συνεχή ενημέρωση του λειτουργικού και των λογισμικών προϊόντων του συστήματος, τη σύνταξη Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και την ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών των διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

 • Παναγιώτης Ραφτόπουλος
  Υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού / Λογιστικού
 • Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη
 • itc@duth.gr
 • Αναστάσιος Κωνσταντάκης
  Υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων
 • Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη
 • itc@duth.gr

Τμήμα Γραμματείας

Είναι αρμόδιο για τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης, την τήρηση Πρωτοκόλλου και Αρχείου Εισερχομένων – Εξερχομένων, την τήρηση βιβλίου απογραφής και χρέωσης υλικού, παρακολούθηση Αναλωσίμων και Παγίων της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και τη Γραμματειακή εξυπηρέτηση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης εν γένει.

 • Νικόλαος Κασαπίδης
  Υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη
 • itc@duth.gr

Αυτοτελή Γραφεία Μηχανοργάνωσης

με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνσης όσο κυρίως την μηχανογραφική υποστήριξη της λειτουργίας (εκπαιδευτικής και διοικητικής) των μονάδων του πανεπιστημίου που εδρεύουν στις πόλεις της Ξάνθης, της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης και την κάλυψη των λοιπών δραστηριοτήτων τους.