Αφορά: Γραμματείες|Διδάσκοντες|Προσωπικό|Υποδομές

Στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης, λειτουργεί υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών (helpdesk) του Πανεπιστημίου με σκοπό την παροχή βοήθειας σε αιτήματα/προβλήματα των υπηρεσιών που υποστηρίζει.

Η υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών (helpdesk), λαμβάνει και προωθεί προς διεκπεραίωση αιτήματα σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα παρακολουθεί και ενημερώνει για την εξέλιξη της επίλυσης των όποιων αναφερθέντων προβλημάτων.

Η υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 07:00 ως τις 15:00 και υποστηρίζει αιτήματα ή προβλήματα που αφορούν:

 • υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας (unistudent, classweb).
 • υπηρεσία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
 • υπηρεσίες μέσω συνεργαζόμενων φορέων (Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κλπ.)
 • χρήσης εφαρμογών εγκατεστημένων στους υπηρεσιακούς υπολογιστές των διοικητικών υπαλλήλων
 • εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών
 • έκδοση και χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέσω της πλατφόρμας helpdesk.duth.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης προσπαθεί με κάθε τρόπο να διευκολύνει την καθημερινή εργασία των διοικητικών υπαλλήλων του Δ.Π.Θ., προσφέροντας τεχνική υποστήριξη στους προσωπικούς τους υπολογιστές.

Η υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 07:00 ως τις 15:00 και υποστηρίζει τους διοικητικούς υπαλλήλους σε αιτήματα ή προβλήματα που αφορούν:

 • Παροχή τεχνικών υπηρεσιών (σε πρώτο επίπεδο) σε περίπτωση βλάβης υλικού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών κλπ.).
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα υλικού υπολογιστών, χρήσης και διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών
 • Εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών στους προσωπικούς υπολογιστές
 • Ανάλυση αναγκών και εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για αγορά εξοπλισμού

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέσω της πλατφόρμας helpdesk.duth.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης συντηρεί τις υπολογιστικές δομές που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που υποστηρίζει. Για τον λόγο αυτόν έχει δημιουργήσει τρεις (3) κόμβους, στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη που φιλοξενούν τους εξυπηρετητές (datacenters), τα συστήματα αποθήκευσης (storages) και των δικτυακό εξοπλισμό.

Υποδομές Διαδικτυακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Application
Database

Υποδομές Υπηρεσίας Active Directory και Υπηρεσιών Τομέα (Domain)

Το Active Directory είναι μια υπηρεσία της εταιρίας Microsoft και χρησιμεύει στο να πιστοποιεί (authentication) και να εξουσιοδοτεί (authorization) τους χρήστες ενός δικτύου.

Εικονικές Υποδομές (virtualization)

Οι περισσότερες κεντρικές υπηρεσίες μηχανοργάνωσης του ΔΠΘ (υπηρεσία Active Directory, υπηρεσίες τομέα και λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες) χρησιμοποιούν εικονικές υποδομές μέσω της πλατφόρμας VMware, που παρέχει πολλές δυνατότητες όπως:

 • εύχρηστα και παραμετροποιήσιμα στατιστικά για κάθε εικονική μηχανή.
 • βέλτιστη διαχείριση πόρων, των εικονικών εξυπηρετητών,
 • “ζωντανή” μετακίνηση εικονικών μηχανών σε άλλο κόμβο χωρίς διακοπή λειτουργίας,
 • έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση σφαλμάτων της υποδομής,
 • απομακρυσμένη πρόσβαση σε επίπεδο “κονσόλας” σαν να υπήρχε φυσική πρόσβαση στον εξυπηρετητή,
 • συνεργασία με το σύστημα αποθηκευτικού χώρου (storages) για στιγμιαία και αξιόπιστα αντίγραφα ασφαλείας,
 • εύχρηστα και παραμετροποιήσιμα στατιστικά για κάθε εικονική μηχανή.