Αφορά: Διδάσκοντες|Προσωπικό

Ψηφιακό Πιστοποιητικό – Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ).

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει θέσει σε λειτουργία τη διάθεση εγκεκριμένων πιστοποιητικών απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, τριετούς
διάρκειας, σε δημοσίους υπαλλήλους, στο πλαίσιο του έργου ΚΣΗΔΕ (Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων).

Υπογραμμίζεται ότι οι ψηφιακές υπογραφές που διατίθενται είναι νομικά ισοδύναμες με την ιδιόχειρη υπογραφή.

Μέσω της νέας Υπηρεσίας, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε σχεδόν άμεσα ένα νέο πιστοποιητικό απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, που θα σας επιτρέπει να υπογράφετε έγγραφα με τη χρήση web εφαρμογής από οποιοδήποτε υπολογιστή ή smartphone χωρίς να απαιτείται μονάδα δίσκου USB

  1. Δικαιούχοι της νέας Υπηρεσίας είναι το Εκπαιδευτικό (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, που είναι μέλη επιτροπών) και όλο το  εν ενεργεία Διοικητικό προσωπικό (Μόνιμοι υπάλληλοι, ΙΔΑΧ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Δείτε τις οδηγίες για την έκδοση και χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού από το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων .