Αφορά: Διδάσκοντες|Προσωπικό

Σύμφωνα με τον κανονισμό (EE) αριθ. 2014/910 (eIDAS), από 1 Φεβρουαρίου 2021 δεν επιτρέπεται η έκδοση ή ανανέωση ψηφιακών πιστοποιητικών τύπου Α στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. Ως εκ τούτου έχει τεθεί σε λειτουργία στο Πανεπιστήμιο μας, υπηρεσία για την απόκτηση εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής (HARICA).
Στον παρακάτω σύνδεσμο όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΔΠΘ (Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΙΔΙΠ, ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ) καθώς και οι όλοι οι εξωπανεπιστημιακοί συμβαλλόμενοι με τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ (ΙΔΟΧ, τρίτοι & υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σύμβαση έργου) μπορούν να βρουν οδηγίες για απόκτηση εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής (HARICA): https://itc.duth.gr/digital-signature

Όσοι δεν επιθυμούν να εκδώσουν εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αιτηθούν την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού τύπου Α. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να αποθηκευτεί σε μία από τις παρακάτω εγκεκριμένες (σύμφωνα με τον κανονισμό (EE) αριθ. 2014/910 (eIDAS)) συσκευές, τις οποίες θα πρέπει να προμηθευτείτε με δικές σας ενέργειες:

  1. Safenet 5110cc 940
  2. SafeNet IDPrime 940 smartcard σε token IDBridge K30
  3. ID-One Cosmo V8.1, version 2.0

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν για θέματα που άπτονται της έκδοσης ψηφιακής υπογραφής (εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής ή ψηφιακού πιστοποιητικού τύπου Α), υποβάλλοντας σχετικό δελτίο, μέσω της σελίδας https://helpdesk.duth.gr, επιλέγοντας την κατηγορία «ψηφιακή υπογραφή» που βρίσκεται στην θεματική ενότητα «Πληροφορική».

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής είναι όσοι δεν έχουν ήδη εκδώσει ψηφιακή υπογραφή ή έχουν αλλά λήγει σε διάστημα μικρότερο του ενός μηνός.