Αφορά: Φοιτητές

Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Εν όψει της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2021-2022 και στα πλαίσια της λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Covid-19, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

  1. Οι εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές) του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 4406)
  2. Σύμφωνα με την απόφαση 1/61/14-1-2022 (Θέμα Β1-Φοιτητικά) της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. η οποία λαμβάνει υπόψιν το με αριθμό πρωτοκόλλου 2293/Ζ1/10-1-2022 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων:

Οι φοιτητές \ τριες, για τη συμμετοχή τους στις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εφόσον δεν έχουν ήδη υποβάλλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

Οδηγίες σχετικά με τη δήλωση Edupass των φοιτητών

Α. Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει ήδη, κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, δήλωση στην πλατφόρμα edupass:

  1. Ελέγξτε, στην υπάρχουσα δήλωση, την ορθότητα των στοιχείων, που έχετε συμπληρώσει, στα πεδία:

Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) (προσοχή: συμπληρώνω μόνο τους αριθμητικούς χαρακτήρες από τον αριθμό μητρώου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.)

Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.)

Προσοχή: Τα πεδία Αριθμός Μητρώου και Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας δεν είναι υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία της δήλωσης. Παρόλα αυτά, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας των εξετάσεων παρακαλείσθε να τα συμπληρώσετε, σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε λάθη στην υπάρχουσα δήλωση, παρακαλούμε υποβάλετε εκ νέου τη δήλωση, στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), με τα σωστά στοιχεία.

Β. Σε περίπτωση που δεν έχετε υποβάλει δήλωση, κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, στην πλατφόρμα edupass:

Συνδεθείτε στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr) με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet (εναλλακτικά και με προσωπικούς κωδικούς διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων) και υποβάλετε τη δήλωση σας, ακολουθώντας τη διαδικασία, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες:

Εκτυπώστε τη δήλωση ώστε να την προσκομίσετε σε έντυπη μορφή στα πλαίσια της συμμετοχής στην εξέταση κάθε μαθήματος.