9 03, 2021

Ψηφιακά Πιστοποιητικά

2021-03-28T09:02:55+02:00

Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Δ.Π.Θ. έχουν το δικαίωμα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών τύπου Α και τύπου Β. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για τον τρόπο αίτησης και την χρήση των εν λόγω πιστοποιητικών. Ψηφιακό Πιστοποιητικό Τύπου Α Tα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΔΠΘ (Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΙΔΙΠ, ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ) καθώς και όλοι οι εξωπανεπιστημιακοί συμβαλλόμενοι με τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ (ΙΔΟΧ, τρίτοι & υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σύμβαση έργου) μπορoύν να αποκτήσουν ψηφιακό πιστοποιητικό τύπου A. Τα πιστοποιητικά αυτά αποθηκεύονται σε κρυπτογραφική συσκευή με συγκεκριμένες προδιαγραφές και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλει [...]

Ψηφιακά Πιστοποιητικά2021-03-28T09:02:55+02:00
8 03, 2021

Τηλεδιασκέψεις

2021-03-28T09:13:10+02:00

Τηλεδιασκέψεις Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης σε συνεργασία με Υπολογιστικό Κέντρο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων παρέχει στα μέλη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σύγχρονες υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης. Η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεργασία ερευνητικών και εκπαιδευτικών ομάδων, καθώς και για τη συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων, συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ιδρύματος, Κοσμητειών και Τμημάτων. Για την χρήση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η κράτηση της κατάλληλης αίθουσας τηλεδιάσκεψης. Αίθουσες Τηλεδιασκέψεων Πόλη Τοποθεσία Δυνατότητα Εξοπλισμός Χωρητικότητα (άτομα) Ξάνθη Υπολογιστικό Κέντρο - Μικρή Συμμετοχή Η323/ePresence 6 Ξάνθη Υπολογιστικό Κέντρο - Μεγάλη Διοργάνωση/Συμμετοχή Η323/ePresence 30 Κομοτήνη Πρυτανεία Συμμετοχή Η323/ePresence 15 [...]

Τηλεδιασκέψεις2021-03-28T09:13:10+02:00
8 03, 2021

Τεχνική υποστήριξη

2021-03-29T07:49:24+02:00

Στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης, λειτουργεί υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών (helpdesk) του Πανεπιστημίου με σκοπό την παροχή βοήθειας σε αιτήματα/προβλήματα των υπηρεσιών που υποστηρίζει. Η υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών (helpdesk), λαμβάνει και προωθεί προς διεκπεραίωση αιτήματα σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα παρακολουθεί και ενημερώνει για την εξέλιξη της επίλυσης των όποιων αναφερθέντων προβλημάτων. Η υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 07:00 ως τις 15:00 και υποστηρίζει αιτήματα ή προβλήματα που αφορούν: υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας (unistudent, classweb). υπηρεσία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου υπηρεσίες μέσω συνεργαζόμενων φορέων (Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κλπ.) χρήσης εφαρμογών εγκατεστημένων στους υπηρεσιακούς υπολογιστές των [...]

Τεχνική υποστήριξη2021-03-29T07:49:24+02:00
8 03, 2021

Εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή

2021-03-29T08:18:44+02:00

Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΔΠΘ (Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΙΔΙΠ, ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ) καθώς και οι όλοι οι εξωπανεπιστημιακοί συμβαλλόμενοι με τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ (ΙΔΟΧ, τρίτοι & υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σύμβαση έργου) μπορούν να αποκτήσουν εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή (HARICA). Σημειώνεται ότι δικαιούχοι εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής είναι όσοι δεν έχουν ήδη εκδώσει ψηφιακή υπογραφή ή έχουν αλλά λήγει σε διάστημα μικρότερο του ενός μηνός. Μέσω της νέας υπηρεσίας κι εφόσον ανήκετε στο μόνιμο προσωπικό του ΔΠΘ ή εργάζεστε με σύμβαση, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα νέο πιστοποιητικό εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που επέχει [...]

Εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή2021-03-29T08:18:44+02:00
8 03, 2021

Εξ’ αποστάσεως εφαρμογές

2021-03-29T07:51:08+02:00

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης προσφέρει μια νέα υποδομή για την εξ αποστάσεως σύνδεση στο ιδιωτικό δίκτυο Γραμματειών και στο δίκτυο τομέα με στόχο την ενίσχυση της τηλεργασίας και την εύρυθμη λειτουργία των Γραμματειών και των Διοικητικών Υπηρεσιών. Οι χρήστες πλέον μπορούν να συνδέονται μέσω της υπηρεσίας απομακρυσμένων εφαρμογών (remoteapp) σε κεντρικό διακομιστή μέσω του οποίου παρέχεται πρόσβαση στο λογισμικό της Cardisoft «Γραμματεία 4», Λογιστικής, Μισθοδοσίας και Επιτροπής Ερευνών, στα κοινά αρχεία του τμήματος ή της υπηρεσίας καθώς και σε όλες τις απαραίτητες εφαρμογές καθημερινής χρήσης. Γενικές πληροφορίες για τη χρήση των εξ' αποστάσεως εφαρμογών Με την χρήση των εξ΄αποστάσεως [...]

Εξ’ αποστάσεως εφαρμογές2021-03-29T07:51:08+02:00
4 03, 2021

Διάθεση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής στο πλαίσιο υλοποίησης του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

2021-03-29T07:59:18+02:00

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποιεί το έργο «Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk)». Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ) για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, πλην των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005. Στο έργο προβλέπεται η διάθεση 150.000 εγκεκριμένων πιστοποιητικών απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής τριετούς διάρκειας σε δημοσίους υπαλλήλους. Το ΚΣΗΔΕ αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στις αρχές του 2021. Η διάθεση, όμως, [...]

Διάθεση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής στο πλαίσιο υλοποίησης του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων2021-03-29T07:59:18+02:00
16 02, 2021

Υπηρεσία εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή

2021-03-29T07:59:47+02:00

Σύμφωνα με τον κανονισμό (EE) αριθ. 2014/910 (eIDAS), από 1 Φεβρουαρίου 2021 δεν επιτρέπεται η έκδοση ή ανανέωση ψηφιακών πιστοποιητικών τύπου Α στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. Ως εκ τούτου έχει τεθεί σε λειτουργία στο Πανεπιστήμιο μας, υπηρεσία για την απόκτηση εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής (HARICA). Στον παρακάτω σύνδεσμο όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΔΠΘ (Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΙΔΙΠ, ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ) καθώς και οι όλοι οι εξωπανεπιστημιακοί συμβαλλόμενοι με τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ (ΙΔΟΧ, τρίτοι & υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σύμβαση έργου) μπορούν να βρουν οδηγίες για απόκτηση εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής (HARICA): https://itc.duth.gr/digital-signature Όσοι δεν επιθυμούν να εκδώσουν εξ’ [...]

Υπηρεσία εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή2021-03-29T07:59:47+02:00
17 11, 2020

Εξ’ αποστάσεως εργασία του ανθρώπινου δυναμικού των διοικητικών υπηρεσιών

2021-03-29T08:01:28+02:00

Εξ’ αποστάσεως εργασία του ανθρώπινου δυναμικού των διοικητικών υπηρεσιών Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης, έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση των απαραιτήτων υποδομών, για να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη εξ αποστάσεως εργασία του ανθρώπινου δυναμικού των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου μας. Μέσω των ανωτέρω υποδομών είναι δυνατή η ασφαλής απομακρυσμένη εργασία των υπαλλήλων που έχουν πρόσβαση στα δίκτυα τομέα staff.duth.gr και secr.duth.gr. Μέσω της υπηρεσίας απομακρυσμένων εφαρμογών (remoteapp) έχει εξασφαλιστεί η πρόσβαση στα κοινόχρηστα αποθηκευτικά μέσα, στα πληροφοριακά συστήματα των υπηρεσιών ( πχ γραμματειών, βιβλιοθηκών, οικονομικών υπηρεσιών) αλλά και στις δικτυακές υπηρεσίες τους Πανεπιστημίου μας όπως το πρωτόκολλο. Επίσης, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, [...]

Εξ’ αποστάσεως εργασία του ανθρώπινου δυναμικού των διοικητικών υπηρεσιών2021-03-29T08:01:28+02:00
Go to Top