Αφορά: Προσωπικό

Εξ’ αποστάσεως εργασία του ανθρώπινου δυναμικού των διοικητικών υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης, έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση των απαραιτήτων υποδομών, για να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη εξ αποστάσεως εργασία του ανθρώπινου δυναμικού των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου μας.

Μέσω των ανωτέρω υποδομών είναι δυνατή η ασφαλής απομακρυσμένη εργασία των υπαλλήλων που έχουν πρόσβαση στα δίκτυα τομέα staff.duth.gr και secr.duth.gr. Μέσω της υπηρεσίας απομακρυσμένων εφαρμογών (remoteapp) έχει εξασφαλιστεί η πρόσβαση στα κοινόχρηστα αποθηκευτικά μέσα, στα πληροφοριακά συστήματα των υπηρεσιών ( πχ γραμματειών, βιβλιοθηκών, οικονομικών υπηρεσιών) αλλά και στις δικτυακές υπηρεσίες τους Πανεπιστημίου μας όπως το πρωτόκολλο.

Επίσης, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, μέσω της υπηρεσίας helpdesk, στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης, κι έπειτα από τις σχετικές ρυθμίσεις, οι υπάλληλοι δύναται να έχουν πρόσβαση και στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στους υπολογιστές της εργασίας τους.

Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης αλλά και την χρήση των υποδομών θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.