ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Λογισμικό

Διανομή και πρόσβαση λογισμικού για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Δ.Π.Θ.

Λογισμικό για διοικητικούς υπαλλήλους
Πρόσβαση σε λογισμικό από τους προσωπικούς υπολογιστές των διοικητικών υπαλλήλων
Εφαρμογές γραμματειών και διοικητικών υπηρεσιών
Εφαρμογές για τις Γραμματείες των Τμημάτων και τις Διοικητικές Υπηρεσίες
Διανομή λογισμικού
Διανομή λογισμικού στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Δ.Π.Θ.