ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Διοίκηση

Εκτύπωση

Συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του έργου της υποστήριξης και συντήρησης " Λογισμικού διαχείρισης Γραμματειών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ."

Το Πρυτανικό Συμβούλιο στην αριθ. 840/31-1-2012 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υττόψη:

α) το με αριθ. ττρωτ. ΔΜ 147/20-1-2012 (Α 2984/20-1-2012) έγγραφο της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του Δ.Π.Θ.,

β) την με αριθ. ττρωτ. Β725/9-11-2011 (αρ. συνεδ. 830/2-11-2011) απόφασή του, γ) την από 16-12-2011 σύμβαση υποστήριξης και συντήρησης «λογισμικού διαχείρισης γραμματειών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.(άρθρο 3 και άρθρο 5), δ) το από 20-1-2012 Πρακτικό ανάδειξης συγκρότησης «Συντονιστικής Επιτροπής Έργου,

αποφασίζει να ορίσει για τη συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής Έργου για την υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού διαχείρισης γραμματειών των Τμημάτων του Δ.Π.Ο. για το έτος 2012, τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά ιιέλη

  1. Τσαϊρίδη Χαράλαμπο, μέλος ΔΕΠ, ως Πρόεδρο-Συντονιστή
  2. Πλευρίδη Ιωάννη, υπάλληλο ΥΚ-ΚΔΔ, ως Αναπληρωτή Πρόεδρο
  3. Πασχαλίδη Θεόδωρο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης

Αναπληρωματικά ιιέλη

  1. Ψαρουδάκη Ιωάννη, υπάλληλο ΥΚ-ΚΔΔ
  2. Κασαπίδη Νικόλαο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης
  3. Καζαντζή Χρήστο, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (syntonistioki_epitropi.pdf)Έγγραφο[Συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του έργου της υποστήριξης και συντήρησης " Λογισμικού διαχείρισης Γραμματειών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.]51 kB