ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Διοίκηση

Εκτύπωση

Προϋποθέσεις σύναψης συμφωνητικού

ΣΧΕΤ: Οι διατάξεις του ν. 3861/2010 (υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων, ΦΕΚ 112/13-7-2010)

Σε εκτέλεση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι, οι δαπάνες που αφορούν προμήθειες υλικών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεσης μικροεργασιών, συνολικής αξίας άνω των 2.500€ με ΦΠΑ που υλοποιούνται από τα Τμήματα και προϋποθέτουν τη σύναψη συμφωνητικού ή σύμβασης, θα πρέπει να υπογράφονται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ( Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης - Προμηθευτή ) πριν την υλοποίηση της δαπάνης και θα αναρτάται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η μη ανάρτηση συνεπάγεται αδυναμία εκτέλεσης της προμήθειας, η δε παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Κατά συνέπεια προς αποφυγή λαθών ή παραλείψεων, όλα τα συμφωνητικά ή συμβάσεις συνολικής αξίας άνω των, 2.500€ με ΦΠΑ θα πρέπει να ετοιμάζονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Τμημάτων σε ηλεκτρονική μορφή πριν την υλοποίηση της προμήθειας και κυρίως πριν την έκδοση τιμολογίου, θα υπογράφονται από τον προμηθευτή και θα υποβάλλονται στα Τμήματα Προμηθειών για υπογραφή από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και για ανάρτηση.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Τμημάτων θα φροντίζουν να ενημερώνονται τηλεφωνικά για την ανάρτηση από τα Τμήματα Προμηθειών και μετά την ενημέρωση αυτή θα εκδίδεται τιμολόγιο.

Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται. για την ενταλματοποίηση της δαπάνης θα υποβάλλονται στην Πρυτανεία μέσω των Τμημάτων Προμηθειών.

Τα Τμήματα της Ορεστιάδας θα συνεργάζονται με το Τμήμα Προμηθειών Αλεξανδρούπολης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (symfonitika.pdf)Έγγραφο[προϋποθεσεις σύναψης συμφωνητικού]119 kB