ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για διοικητικό προσωπικό
Υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα για το διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου

Οι Γραμματείες των Τμημάτων πρέπει να καταχωρούν στο σύστημα το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και τη λίστα των συγγραμμάτων που έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα για όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μέσω της εφαρμογής Γραμματειών. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση, εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιόδων.

To Πρόγραμμα Δι@ύγεια (νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Όλες οι αποφάσεις δεν δύναται να εκτελεστούν αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε αποφαση αποκτά έναν μοναδικό αριθμό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί.

Εφαρμογή Δελτίου Υπηρεσιακής και Ατομικής Κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών κ.λπ.