ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για διδάσκοντες
Υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα για τους διδάσκοντες του πανεπιστημίου

Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, και δίνει την δυνατότητα της διαχείρισης των απουσιών ανά διδασκαλία, την παρακολούθησης των ενδιάμεσων βαθμολογιών, της εμφάνισης στατιστικών και ιστορικών στοιχείων για τα μαθήματα που διδάσκει και τέλος της εισαγωγής της βαθμολογίας από τα τερματικά τους, διευκολύνοντας έτσι το έργο των γραμματειών.
Το υποσύστημα αυτό προβλέπει όλες τις επιμέρους λειτουργίες οι οποίες διευκολύνουν το εκπαιδευτικό προσωπικό στο διδακτικό του έργο και τους χρήστες της γραμματείας στην διαδικασία καταχώρησης βαθμολογιών. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται από κατάλληλες διεπαφές WEB.
Μέσα από τις ιστοσελίδες του ClassWeb οι καθηγητές ενός Ιδρύματος έχουν την δυνατότητα:

  • Λήψης σε ηλεκτρονική μορφή του καταλόγου των φοιτητών που οφείλουν ένα μάθημα και έκδοση διαφόρων καταστάσεων (απουσιολόγιο, κατάσταση καταχώρησης βαθμολογίας εργασιών κλπ)
  • διαχείρισης προγράμματος εξετάσεων και διδασκαλίας.
  • παρακολούθησης τάξεων ανά μάθημα.
  • διαχείρισης απουσιών φοιτητών, εκεί όπου προβλέπεται.
  • εμφάνισης στατιστικών στοιχείων.
  • επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω μηνυμάτων, δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων.
  • εμφάνισης των φοιτητών που οφείλουν ένα μάθημα.
  • εμφάνισης ιστορικών στοιχείων σχετικά με την διδασκαλία ενός μαθήματος.
  • συμπλήρωσης της βαθμολογίας των εξετάσεων, εργαστηρίων ή και εργασιών των μαθημάτων, ώστε να η διαδικασία αυτή να αποφεύγεται από τους χρήστες της γραμματείας.

Ενημέρωση σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.